اخیرا از یک کانال صعودی ۵ ساله خارج شده است. این سهم از مرداد سال ٩۴ تا کنون در این کانال نوسانات زیادی داشته است و همانگونه که در نمودار هفتگی نشان داده شده است سقف کانال را به بالا شکانده است...