در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم در بازه زمانی ٨ ماهه از محدوده ۶۵٠ تومان تا سطوح فعلی پیشروی کرده است. طی این مدت...