همانگونه که مشاهده می شود پس از اعلام نقطه مناسب خرید و پیشنهاد بررسی دقیق تر سهم از ۶۴٨ تومان تا حوالی ٨٢٠ تومان به سرعت رشد کرد و حال که در مقاومت اول خود قرار گرفته ضمن تحلیل شرایط تارگت های احتمالی را می توان به شرح زیر ارائه داد