مرور سرنوشت پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : بانک صادرات که در محدوده ٢٣٩ تومان توصیه به خرید شد ، پس از تجربه بیش از ٣ میلیارد عرضه و رشد قیمتی به سطوح بالای ٢۶٠ تومان با صف خرید به کنفرانس اطلاع رسانی رفت. ایران ترانسفو ۵١٩٠ تومانی با بازدهی ١٠ درصدی همراه شده است. نفت پاسارگاد را درست قبل از شروع روند صعودی در قیمت های ٢۵٠٠ تومان معرفی کردیم و سهم با رشد قیمتی بسیار خوب بیش از ١۶ درصدی همراه شده و همچنان صف خرید است. گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ دیگر پیشنهاد کم ریسک سبد در قیمت های ١۴٣٠ تومان معرفی که سهم در قیمت های بالای ١٧٠٠ تومان برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف شد و بازدهی خوبی داشته است. در سبد پرریسک فنرسازی خاور ٣٠۴٩ تومانی معرفی شد که سهم با وجود حدود ٣٩ میلیون عرضه حدود ۵ درصد بازدهی داد. دارویی فارابی دیگر پیشنهاد پرریسک نوسانات مثبت اندکی داشت ، اما روند سهم صعودی می باشد. حمل و نقل توکا با نوسانات منفی همراه شده ، لکن با توجه به شفاف سازی در خصوص قرار داد جدید ، انتظار بازگشایی مثبت از سهم را داریم. ایرکا پارت صنعت با تارگت ٣٠٠٠ تومانی معرفی شد که بیش از قیمت معرفی شده بازگشایی شد و پیشنهاد خرید سهم به دلیل بازگشایی با حدود ۴٠ درصد رشد منتفی شد. در بخش ابزارهای نوین مالی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س.سپهر کاریزما-س (کاریس) در نرخ ١۶۴ هزار و ٣۵۶ ریال معرفی شد که هم اکنون خالص ارزش دارایی های این نهاد مالی با بیش از ١٧ درصد رشد به ١٩٢ هزار و ٣۴ ریال رسیده است.