در هفته‌های اخیر تحولاتی در بازار برخی مواد خام مشاهده شده که نشان می دهد بازار برای رشد قیمت ها آماده می شود. بسیاری از سرمایه گذاران در بازار مواد خام نگران اثرگذاری بلندمدت بحران کرونا بر این بازار هستند اما تحولاتی در برخی ..