به طوریکه در آمد سه ماهه نخست سال ٩٨ تا اردیبهشت ماه معادل ٩٧ ریال بود و این رقم برای سال جاری به ٣٧۵ ریال رسیده است. که این سود ها البته عموما از محل فروش سرمایه گذاری ها بود و سود سهام تخصیص یافته در جمع حدود ١٠ درصد افزایش یافته ...