بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مقدار تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه اردیبهشت ٢٠۴٠ تن محصول بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ۴ ماهه گذشته، افزایشی ٣۶ درصدی داشته است. طی این ماه مقدار فروش نیز ........