طی بازار امروز نیز همان‌طور که پیش‌بینی شده بود معاملات در اکثر نمادها در بازه‌های مثبت آغاز شد و شاخص کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود. همچنین طبق انتظارات طی بازار امروز، شاهد متعادل شدن معاملات در کلیت بازار بودیم چنانکه ........