در نمودار روزانه و در ساختار تعدیل شده قیمت پس از ثبت سقف ٣۴۶٠ تومانی در مسیر اصلاح قرار گرفت. در ادامه راه قیمت موفق به عبور از سقف قبلی شده است...

تحلیل تکنیکال آتیه داده پرداز - اپرداز :

 

در نمودار روزانه و در ساختار تعدیل شده قیمت پس از ثبت سقف 3460 تومانی در مسیر اصلاح قرار گرفت. در ادامه راه قیمت موفق به عبور از سقف قبلی شده است. در صورتیکه سهم بتواند بالای این محدوده تثبیت شود مطابق سیگنال بریک اوت می تواند به اندازه عرض اصلاح یعنی تا حوالی 4300 تومان رشد کند. بنابراین خرید سهم در قیمت های فعلی منوط به تثبیت بالای سقف قبلی کم ریسک ارزیابی می شود.