هفته گذشته صندوق های سهامی متاثر از روند بازار با شناسایی سود به کار خود پایان دادند و حداقل ٢.۶ درصد و حداکثر..