مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : تامین سرمایه بانک ملت که در قیمت ١۶٨٠ تومان معرفی شد ، اینک با صف خرید در نرخ ١٧۴۵ تومان در روند صعودی قرار دارد.این سهم بیش از ١١ میلیون برگه هفته گذشته عرضه شده بود... تامین سرمایه نوین را در قیمت های بازگشایی توصیه به خرید داشتیم.سهم در قیمت های ١٣١٢ تومان بازگشایی و با بیش از ١۴۵ میلیون عرضه در چهار روز فرصت خرید خوبی ایجاد کرد و حالا مهمان صف خرید سنگینی شده است... شرکت ملی صنایع مس با تجربه حدود ٢٨٠ میلیون عرضه ، نوسانات مثبت آرامی را تجربه کرده و متوقف شد و انتظار بازگشایی خوبی از این سهم را داریم.این سهم در گزارش ١٢ ماهه از رشد ١۵٢ درصدی درآمد خود خبر داد و به کنفرانس اطلاع رسانی رفت... بانک پارسیان که در قیمت های ٢۵۵ تومان پیشنهاد شده بود ، با تجربه معامله حدود ١۵٠ میلیون سهم و جهش ٩ درصدی با توقف نماد همراه شد و به مجمع رفت... پالایش نفت لاوان اما با افت قیمت و نوسانات منفی همراه شده است که نگهداری آن با توجه به ارزندگی سهم و اخبار خوب پالایشی ها توصیه می شود... پالایش نفت تهران ١۴٧٨ تومانی به رغم عرضه حدود ٧۵٠ میلیون برگه سهم با صف خرید همراه است و با رشد قیمتی خوبی همراه شده است.این سهم حدود ١۴ درصد در چهار روز بازدهی داشته... سرمایه گذاری صنعت نفت در قیمت های ١٨٩٠ تومان معرفی شده بود ، اگر چه سهم با نوسانات منفی همراه بوده اما به نظر می رسد روند سهم تغییر کرده و با رشد قیمتی همراه شود... سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با وجود حدود ٢٢٠ میلیون عرضه با نوسانات اندکی همراه شده و به نظر می رسد وارد فاز صعودی خوبی شود... نفت پارس ۵۵٠٠ تومانی پس از عرضه بیش از ٧ میلیون برگه سهم و حدود ٨ درصد رشد به مجمع سالانه رفت و اخبار مثبتی به همراه داشت... کی بی سی که در قیمت های ٣٧٧٠ تومان معرفی شده بود ، با بیش از ١۶ درصد رشد با بازدهی خوبی همراه شده و رشد مناسبی را تجربه کرده است.این سهم فرصت خریدهای خوبی در هفته گذشته داشت... معدنی کیمیای زنجان گستران نوسان منفی داشته ، اما همچنان با دید میان مدت روند آن صعودی ارزیابی می شود... فولاد کویر با رشد ١۵ درصدی ، همچنان صف خرید است.این سهم در هفته گذشته بارها فرصت ورود داد... چرخشگر ١۵۴٠ تومانی بود با صف خرید به سمت ثبت بازدهی خوبی در حال حرکت است... صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س (الماس) با شرایط مناسب و نوسانات مثبت مواجه است...