به نظر می رسد برای بار سوم بروز رسانی تحلیل این شرکت و اعلام تارگت جدید پس از رشد ۵٠ درصدی ماهانه و ١۶٠ درصدی سه ماهه خالی از لطف نباشد...