شرکت ملی صنایع مس ایران که به تازگی از سقف قبلی خود عبور کرده ، در حال حرکت به سمت اولین محدوده مقاومتی خود یعنی محدوده ٢٢۵٣٠ ریال می باشد...