مرور پشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : شستا در قیمت های ١٧٠٠ تومان معرفی شد و سهم با وجود عرضه های گسترده و ۶ درصد رشد به قیمت های بالای ١٨٠٠ تومان رسیده است... افق کوروش دیگر سهم معرفی شده در سبد هفتگی در محدوده ١۵ هزار تومان معرفی و اندکی نوسان مثبت داشته است.توصیه به نگهداری این سهم می شود... پتروشیمی پردیس ٧٠۶٠ تومانی اکنون با بازدهی ١٠ درصدی خوبی همراه شده ، این سهم هفته پیش بیش از ٢١ میلیون سهم عرضه شده بود... فرابورس ایران این سهم کم ریسک سبد هفتگی هنوز نتوانسته وارد فاز صعودی شود.این سهم برای نگهداری میان مدت توصیه می شود... شرکت بورس ، دیگر سهم کم ریسک گروه با افت و نوسان اندک منفی مواجه شده است.این سهم از محل کارمزدهای فروش سهام عدالت برای میان مدت می تواند تارگت های خوبی را تاچ کند... گروه بهمن با وجود عرضه های سنگین اندکی افت را تجربه کرده است.به نظر می رسد سهم این هفته وارد رالی خودرویی ها شود... افست که در قیمت های ٢٧۶٠ تومان پیشنهاد شده بود ، با صف خرید و رشد خوبی مواجه شده است.این سهم حدود ١٢ میلیون برگه عرضه شده بود... ریشمک در همان محدوده معرفی شده قرار دارد.این سهم می تواند تارگت های اعلامی را در میان مدت تاچ کند... پارس مینو ١٣١٧ تومانی نیز نتواست حرکت خاصی داشته باشد و برای نگهداری میان مدت توصیه می شود... دارویی جابر ٣٩٨٠ تومانی با حدود ١٧ میلیون عرضه و رشدی محدود با توقف نماد شده همراه شده است... پدیده شاندیز را زیر ١۵ هزار تومان توصیه به خرید داشتیم و اگر چه سهم صف فروش می باشد ، اما بالاتر از نرخ های پیشنهادی ما برای خرید قرار دارد و متغیرهای زیادی برای رشد از جمله تجدید ارزیابی دارایی ها دارد... پلی اکریل با ۶ درصد رشد و صف خریدی سنگین با توقف نماد مواجه شده... بانک آینده با عرضه حدود ٢٣ میلیون برگه در صف خرید سنگین قفل است و حدود ٨ درصد بازدهی داشته است.سهم را برای تارگت اعلام شده نگهداری کنید... صندوق پارند به عنوان یک ابزارمالی کم ریسک با رشد محدودی مواجه شده ، لکن سود مناسبی را در پروسه اعلامی دارد...