شرکت ذوب آهن اصفهان پس از برخورد به محدوده حمایتی روند صعودی خود واکنش نشان داده و امروز توانست از سقف قبلی خود یعنی محدوده ۶٣٢٠ ریال عبور کند...