طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به اردیبهشت ماه، بانک درآمد خود از محل سود تسهیلات اعطایی را مبلغ ۴٢۶۵۴۵٨٩ میلیون ریال گزارش نموده که از این مبلغ، ٢١١۵۶٩٩٩ میلیون ریال از آن مربوط به دوره یک ماهه .......