در نماد پالایش نفت اصفهان قیمت در مرحله اول هدف سقف کانال معادل ٢٨٠٠ تومان را دارد...