طی اسفند ماه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موجبات کاهش نرخ فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن را ایجاد نمود چنانکه طی این ماه نرخ فروش شرکت نسبت به میانگین دوره یازده ماهه منتهی به ٣٠ بهمن، با کاهش .......