مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : مخابرات ١۴۵٠ تومانی پس از ثبت حدود ١٠ درصد رشد و نزدیک به ٣٩٠ میلیون برگه سهم معامله ، با صف خرید خوبی به سمت هدف تعیین شده در حال حرکت است... پتروشیمی جم که در کف کانال قیمتی معرفی شده بود ، بعد از ٢۴ میلیون عرضه ، تاکنون بیش از ١٠ درصد بازدهی داده است... پتروشیمی مبین ٢۴٠٠ تومانی هم پس از تجربه بیش از ٢٧ میلیون برگه سهم با صف خرید مواجه شده... سیمان ساوه ۵۵۶٨ تومانی که معامله حدود ٧ میلیون برگه سهم را تجربه کرده بود ، اینک با بیش از ١٠ درصد بازدهی ، با صف خرید خوبی مواجه شده... پالایش نفت اصفهان که بازدهی حدود ٢٠ درصدی را در این هفته ثبت کرده به سمت تارگت های بالاتری در حال ادامه مسیر است.توصیه می شود این سهم را بالاتر از تارگت اعلام شده به دلایل بنیادین نگهداری کنید. تامین ماسه ریخته گری با وجود عرضه نزدیک به ٢٠ میلیون سهم ، همچنان با تقاضای خرید مواجه است... توزیع دارو پخش که به عنوان یک تک سهم دارویی و پخش معرفی شده بود با رشد بیش از ١٠ درصدی قیمتی ، همچنان مهمان صف خرید است.سهام این شرکت بیش از ٣ میلیون برگه در هفته معاملاتی گذشته عرضه شده بود.... بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ دیگر سهم پیشنهادی سبد ، علی رغم حدود ١۵ میلیون عرضه با رشد قیمتی بیش از ١٠ درصدی مواجه شده و همچنان در صف خرید قفل است... صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌٣٨٧٠ تومانی به رغم حدود ۵١ میلیون عرضه و حدود ٩ درصد رشد با نوسانات مثبت خوبی همراه شده و این سهم پرریسک سبد نیز با رشد قیمتی مواجه شده است... ویتانا توصیه به خرید پس از بازگشایی شده بود.سهم در محدوده قیمتی ٣٧٠٠ تومان بازگشایی خوبی داشت و پس از بازگشایی با صف خرید به سمت هدف تعیین شده در حال حرکت می باشد.این سهم حدود ١٢ میلیون برگه بعد بازگشایی معامله شد... بانک شهر آخرین پیشنهاد سبد پرریسک کمی از قیمت مورد نظر برای خرید پایین تر می باشد ، اما با این صف خرید سنگین ، پیش بینی می شود به بازدهی مناسبی دست یابد... در بخش ابزارهای نوین مالی نیز صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س (آساس) در نرخ ٩٠٧٩ تومان معرفی شد که ارزش هر واحد سرمایه گذاری این نهاد مالی با حدود ١٠ درصد رشد به ٩٩٣٠ تومان رسید...