ممکن است فعالان بازار نفت و بسیاری از سرمایه گذاران با نگاه به رونق در بازارهای مالی به این نتیجه برسند که بازار نفت نیز در همان مسیر حرکت خواهد کرد اما واقعیت این است که در بازار نفت شرایط پیچیده تر است. برای پیش بینی ..