در هفته های اخیر تحولات مهم در وضعیت اقتصاد جهان و چین رخ داده و به باور بسیاری از تحلیلگران، سقوط اقتصادها پایان یافته و بهبود شاخص های اقتصادی به تدریج آغاز خواهد شد. درباره بازار مواد خامی که چین ..