روابط چین و آمریکا یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار فلزات پایه است. این روابط اخیرا به دلایل مختلف پرتنش شده و حالا سرمایه گذاران در بازار فلزات پایه بسیار نگران افق این بازار هستند. در مطلب حاضر به برخی واقعیت های کمتر نمایان در باره ..