نماد «شوینده» پس از یک رشد خوب که در اسفند ماه شاهد آن بودیم پس از شکستن کانال صعودی با استراحت زمانی همراه شد. این استراحت حدود دو ماه طول کشید و پس از تشکیل الگوی پرچم، در روز گذشته شاهد شکست این الگو بودیم...

بورس24: نماد «شوینده» پس از یک رشد خوب که در اسفند ماه شاهد آن بودیم پس از شکستن کانال صعودی با استراحت زمانی همراه شد. این استراحت حدود دو ماه طول کشید و پس از تشکیل الگوی پرچم، در روز گذشته شاهد شکست این الگو بودیم. سهم مقاومت 6000 تومانی را پیش رو دارد و هدف الگوی پرچم همانطور که در تصویر مشاهده می شود 7500 تومان در کوتاه مدت است.