بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت ماه و طی دوره یازده ماهه سال مالی جاری، تولیدات شرکت شامل انواع ظروف شیشه‌ای ۶۵٩۴۶ تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ........