شرکت فولاد مبارکه اصفهان پس از رشدی که از محدوده ۴۵٠٠ ریال تا ١٢٢٠٠ ریال داشت وارد فاز اصلاحی شده و تا محدوده ٨٣٠٠ ریال اصلاح سهم ادامه دار شد. پس از اصلاح قیمتی سی درصدی سهم و برخورد به حمایت معتبر در محدوده های ٨٣٠٠ ریالی که هم حمایت فیبوناچی و هم کف روند صعودی سهم بوده ، نماد با واکنش مثبت مواجه شد...