در گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، سود حاصل از تسهیلات اعطایی طی دوره دو ماهه منتهی به ٣١ اردیبهشت، مبلغ ٢۶٩٨۵٧۵۶ میلیون ریال گزارش شده که ......