امروز قیمت نفت کاهش یافته و مدتی است شرایط در بازار این ماده خام پر ابهام شده است. قدرت عوامل حمایت کننده از بازار نفت بیشتر از عوامل منفی است اما سرمایه گذاران در بازار نفت و آندسته از کسانی که سهام تاثیرپذیر از قیمت نفت دارند باید به ..