سود ناخالص همزمان با کاهش بهای تمام شده مطابق پیش بینی ٩٩ شرکت تا ١٢ برابر طی تنها ٢ سال افزایش خواهد یافت که حتی در مقایسه با بهترین عملکردهای شرکت های بورسی نام آشنا !!!...