شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال با رشد بسیار خوبی سال جدید را آغاز کرد ، به طوری که در ابتدای امسال از ۵٠٠ هزار واحد توانست سقف جدید یک میلیون و ۴٨ هزار واحدی را فتح کند. پس از ثبت قله جدید شاخص در طول تاریخ خود، وارد استراحت کوچکی شده ، اما این استراحت تا کجا می تواند ادامه دار باشد؟