بورس ٢۴ : کارشناسان بازار مسکن از چند تغییر نگران کننده در این بازار طی یک ماه اخیر خبر می دهند. تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان بازار مسکن حکایت از آن دارد که قیمت های در حال اعلام توسط فروشنده های آپارتمان در مقایسه با سه ماه گذشته یعنی نسبت به ابتدای اسفند پارسال چیزی در حدود ٢٠ درصد افزایش پیدا کرده است.