دلایل جذابیت این شرکت برای بازار سرمایه از نگاه مدیرعامل مدیرعامل آریاساسول: حدود ۸۰ درصد محصولات ما صادراتی است و همه ارزِ حاصل از صادرات را در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی و به قیمت روز عرضه ارز تسعیر می کنیم. نرخ نیما هم دقیقا متناظر با بازار آزاد ارز تغییر می کند و یک فاصله اندکی با آن دارد. بنابراین اگر ارز در بازار آزاد اسکانس افزایش یابد، ارز نیمایی هم رشد خواهد کرد.