در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم از بدو ورود به بازار تا کنون را کانالیزه کردیم. طی این مدت قیمت بصورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بود...