بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری این هفته تحت تاثیر فضای حاکم با شناسایی زیان به کار خود پایان دادند و این در حالی ست که ...