کاهش سود بین بانکی سیگنالی برای کاهش نرخ بهره بانکی است و در حال حاضر نرخ سود بین بانکی حدود ١٢ الی ١٣ درصد است در حالی که این عدد دو سال گذشته حدود ٢٨ درصد بود....