شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به‌صورت سهامی خاص در تاریخ ۶دی ماه ١٣٨٣ و تحت شماره ٢٣٧۵۶١ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو در قالب موضوع فعالیت اصلی خود در حال حاضر ..........