در نمودار خام هفتگی قیمت سهم حدود ٩ سال بین دو سطح ٩٠٠ و ٢٩۵٠ تومان در حال نوسان بوده است. در هفته های اخیر قیمت موفق به شکست سطح مقاومتی ٢٩۵٠ تومان شد...