به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم تکنوفاندامنتال در موقعیت خرید خوبی قرار گرفته و با توجه به وضعیت مناسب ارزش بازار و سسود سازی در بین بانک ها سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است