سرنوشت پیشنهادهای هفته قبل : در هفته گذشته «وصندوق» در قیمت های ١٢۶۴ تومان معرفی شد و سهم به رغم اصلاح بازار در میانه هفته اکنون در قیمت های ١٣٠٠ تومان قرار دارد.این چند رشته ای بیش از ١۵۵ میلیون برگه سهم در هفته سپری شده معامله شد. «وگردش» با وجود صف خرید فقط حدود ١٧ میلیون سهم عرضه شد و تقاضای خرید سهم پابرجا ماند. «وبهشر» با تجربه معامله حدود ۵۵ میلیون برگه سهم ، علیرغم منفی شدن بازار در همان محدوده ١٨٠٠ تومان در نوسان بوده و تغییرات قیمتی خاصی نداشته است. «زبینا» ٢۵ میلیون برگه سهم معامله شد و با اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی به دست داده است. «تاپیکو» با معرفی در قیمت های ٩۶٠ تومان ، پس از معامله بیش از ۵٨۵ میلیون برگه سهم ، با وجود منفی شدن جو بازار در قیمت های ١٠٠٠ تومانی با توقف نماد همراه شد. «غبهار»در محدوده قیمتی پیشنهادی همچنان در موقعیت خرید قرار دارد. تاپکیش که در قیمت های ۴۶٨٠ تومان معرفی شده بود ، تارگت ۵۵٠٠ تومانی وعده داده شده خود را لمس و مجددا با اصلاح قیمتی به موقعیت توصیه شده خرید وارد شده است. «وپخش» نتوانست در مسیر صعودی قرار بگیرد و به عنوان یکی دیگر از سهام سبد پرریسک با نوسانات منفی همراه شده است.توصیه به نگهداری سهم می شود. «حبندر» که در محدوده ۴١۴٠ تومان معرفی شده بود ، با نوسانات مثبت همراه و به نظر می رسد به سمت تارگت اعلامی پیشروی نماید. «هجرت» در هفته گذشته با نوسانات منفی پس از بازگشایی همراه شد و سپس به استقبال مجمع تقسیم سود نقدی رفت.این سهم نیز برای نگهداری در میان مدت توصیه می شود.