در نمودار تعدیل شده و در مقیاس هفتگی به نظر می رسد قیمت سهم در قالب یک ۵ موجی در حال حرکت است. علیرغم عرضه های چند روز اخیر به نظر می رسد...