سود و زیان سال ٩٨ متاثر از فروش و ارائه خدمات به مشتریان دائمی و اعتباری بوده است و مطابق سایر سنوات پیشین هزینه های نگهداری از شبکه را می توان بزرگترین بها در سرفصل بهـای تمام شده دانست که ...