به گزارش بورس٢۴، این سهم بانکی که که با احتمال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و اصلاح ساختار مالی و ورود جریان نقدینگی بالایی همراه شده است موقعیت خرید سرخطی خوبی را برای امروز به وجود و سیگنال خرید صادر کرد