معاملات این سهم را باید در روزهای پیش رو مد نظر قرار داد چراکه رشد به بالای این سطح به معنای تعویض کانال و افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهد بود...