مرور سرنوشت پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : هفته گذشته ١٠ سهم به مشتریان ویژه شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل (بورس ٢۴) معرفی شد ؛ شامل... «مادیران» که در قیمت ٣۶٧٠ تومان معرفی شده بود ، اینک با بازدهی بیش از ١۵ درصدی و تجربه عرضه بیش از ١٠٠ میلیون برگه سهم همچنان صف خرید است؛ «بانک صادرات» ١٢٠ تومانی هم پس از تجربه معامله حدود ۴٣۵ میلیون برگه سهم در نرخ ١٣٩ تومان متوقف و در انتظار ثبت تارگت های بالاتری است؛ «بانک آینده» که در روز یک شنبه گذشته با نرخ ۴٩۶ تومان بازگشایی شده بود با پشت سرگذاشتن بیش از ١٠۵ میلیون معامله ، اکنون در نرخ ۵٣٧ تومان صف خرید پرحجمی دارد؛ «گهر زمین» ٣۴۵٠ تومانی ، فقط حدود ٢ میلیون برگه سهم در ۵ روز معاملاتی عرضه شده و در صف خرید سنگینی قفل است؛ «پالایش نفت بندرعباس» که در نرخ ١٢۶٩ تومان معرفی شد با تجربه عرضه و معامله حدود ۵۵٠ میلیون برگه سهم در نرخ ١۴۶٩ تومان متوقف شده و بازگشایی خوبی در انتظار سهامداران می باشد؛ «بانک سامان» با معرفی در نرخ ١٠۵٩ تومان ، حدود ٢٢٠ میلیون سهم معامله شد و از نرخ ١٢٠٠ هم عبور کرد؛ «پتروشیمی ممسنی» با وجود معامله حدود ۵٠ میلیون برگه سهم ، جزو پیشهاد هایی بود که با کاهش قیمتی همراه شد ، لکن سهم با دید میان مدت جای صعود قابل توجهی داشته و توصیه به نگه داری آن می شود؛ «بیمه آسیا» ١٧۴٠ تومانی حدود ٩٠ میلیون برگه سهم معامله شد تا به قیمت های ١٨٢٠ تومان برسد؛ «پارس توشه» با حدود ١٠ درصدی بازدهی و معامله بیش از ١٨ میلیون سهم ، همچنان در حال صعود است؛ در نهایت «بارز» ٢٨۵٠ تومانی با روند مثبت یکسره به قیمت های بالای ٣٣٠٠ تومان رسیده و بازدهی کوتاه مدتی خوبی را به همراه داشت.این سهم حدود ۶۵ میلیون برگه سهم معامله شد. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی هم خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق بذرامید آفرین در نرخ ۶٢۶٠ تومان توصیه شده بود ،«یونیت» صندوق مزبور با حدود ١٨ درصد رشد اینک به نرخ ٧٣۵۶ تومان رسیده است.