فروش سال مالی ٩٨ رقمی بالغ بر ١٧٢٠ میلیارد ریال بوده که محصـولات با اهمیت در نمـودار های بالا شرح داده شده و مطابق عملکرد ۶ سال اخیر پیش بینی می شود...