هفته گذشته ١٠ سهم در سبد پیشنهادی ویژه مشتریان شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل «بورس ٢۴» معرفی شد و پس از گذشت ۵ روز معاملاتی... «چکاپا» با معرفی در قیمت ١٧١۵ تومان ، پس از ٢۴ میلیون عرضه با بازدهی ٢٠ درصدی مواجه شده و همچنان صف خرید دارد؛ «حخزر» ٣٣۴۶ تومانی با ۵ درصد رشد و تجربه عرضه حدود ۵٣ میلیون برگه سهم به صف خرید رسیده؛ «تکادو» ١۶۴٠ تومانی با حجم عرضه حدود ٣٧ میلیون برگه سهم ، نزدیک به ٧ درصد بازدهی داشته و برای بازه میان مدت مناسب است، «فارس» از زمان معرفی در قیمت های ١١١۴ تومان با پشت سر گذاشتن عرضه بیش از ٢١٠ میلیون برگه سهم حدود ١٧ درصد بازدهی داشته؛ «شپدیس» در محدوده قیمتی ۴٣٠٠ تومان معرفی شد که با عرضه حدود ۴٧ میلیون برگه سهم ، بازدهی حدود ١۶ درصدی را به نمایش گذاشته است؛ «وامید» ١٣٨٠ تومانی نیز از زمان معرفی به رغم عرضه حدود ۵ میلیون سهم ، در صف خرید قفل است؛ «دکوثر» با معرفی در قیمت ٢٠٠٠ تومان و تجربه بازدهی حدود ٢٠ درصدی ، حدود ١۶ میلیون برگه سهم عرضه شد؛ «فسازان» که در قیمت ٣۴٢٠ تومان معرفی شده بود ، با عرضه بیش از ۵٠ میلیون سهم با صف خرید به سمت اولین تارگت خود در حال حرکت می باشد؛ «کازرو» ۶٩٠ تومانی با ۶ درصد رشد و بیش از ۴٣ میلیون عرضه به سمت اهداف پیش بیش شده در حال حرکت است و «آریان» با بیش از ۶ درصد رشد و عرضه بیش از ١٨١ میلیون برگه سهم اینک شاهد صف خریدی قابل توجه است. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز سرمایه گذاری در «صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان» با خالص ارزش دارایی های ١۵ میلیون و ۵٢ هزار ریال پیشنهاد شده بود که اینک بعد از گذشت یک هفته ارزش هر واحد سرمایه گذاری این صندوق با ١۶ درصد رشد به ١٨ میلیون و ۶۴۴ هزار ریال رسیده است.