این روزها اینجا رونق یافت، می نشود! الاکلنگ را هم می‌ شناسند شاید این روزها بچه‌ هایمان دلشان برایش تنگ شده باشد، ولی در بازارهای کالایی دقیقاً همین روند را شاهد هستیم و با بالا رفتن قیمت‌ ها در یک بازار، بازار دیگر...