در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم پس از ثبت سقف ٧٩٠٠ تومان در اواسط اسفند ماه وارد فاز اصلاحی شد و به نظر می رسد...