این سهم از یک سو به مقاومت مهمی برخورد کرده که می تواند برای عرضه سطح مهمی باشد از سوی دیگر اهداف قیمتی بالاتری نیز برای سهم می توان متصور شد...