شرکت پارسان مدت ها در یک کانال صعودی بوده و پس از آنکه توانست از کانال و مقاومت ٩٠١۴ ریالی عبور کند وارد فاز صعودی جدیدی شد. در حال حاضر اندیکاتورهای کوتاه مدتی و میان مدتی گارد صعودی بسیار خوبی گرفتند...