در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ٣ ماهه نخست سال مالی جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اسفند، تولیدات شرکت ۵١۵۵ تن انواع بیسکویت بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۴٨٧٨ تن محصول، افزایش ۶ درصدی داشته است. در بخش فروش اما........